OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B SŁONECZKO S.A.

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne SŁONECZKO S.A. sporządzone w związku z ofertą publiczną 250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii B i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii B jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

 

ZASTRZEŻENIA:

Oferta publiczna akcji serii B SŁONECZKO S.A. jest przeprowadzana na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,

– przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B

12 – 24.05.2017

CENA EMISYJNA JEDNEJ AKCJI WYNOSI 6,50 ZŁ